ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา
คำอธิบาย/ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
วันเปิดภาคการศึกษา 1 มีนาคม 2564 -
ช่วงลงทะเบียนเรียน 1 มีนาคม 2564 19 เมษายน 2564
ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 1 มีนาคม 2564 19 เมษายน 2564
ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียน 1 มีนาคม 2564 19 เมษายน 2564
ช่วงสอบกลางภาค 26 เมษายน 2564 30 เมษายน 2564
ช่วงสอบปลายภาค 3 พฤษภาคม 2564 7 พฤษภาคม 2564
ช่วงส่งเกรดนักศึกษา 3 พฤษภาคม 2564 31 พฤษภาคม 2564
วันปิดภาคการศึกษา 31 พฤษภาคม 2564 -


 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.1075 seconds 6.5MB |