ระบบสารสนเทศ
รายงานการเรียนการสอน

รายงานการเรียนการสอน

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง -
1 นาย  ปิ่นนเรศ  กาศอุดม ผู้อำนวยการ ดูข้อมูล
2 นางสาว  พรรณพิไล  สุทธนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ดูข้อมูล
3 ด็อกเตอร์  วิจิตรา  ปัญญาชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ดูข้อมูล
4 ด็อกเตอร์  เสาวภา  เด็ดขาด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ดูข้อมูล
5 นาย  นิกร  จันภิลม หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการด้านยุ ดูข้อมูล
6 นางสาว  ทิพวรรณ  เทียมแสน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ดูข้อมูล
7 นางสาว  ศิริกาญจน์  จินาวิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ดูข้อมูล
8 นาง  จุฬาวรี  ชัยวงค์นาคพันธ์ รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา ดูข้อมูล
9 นาง  ฆนรส  อภิญญาลังกร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ดูข้อมูล
10 นางสาว  ศิราวัลย์  เหรา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ดูข้อมูล
11 นางสาว  สิริวรรณ  ธัญญผล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ดูข้อมูล
12 นางสาว  กรรณิการ์  กาศสมบูรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ดูข้อมูล
13 นาง  ทิพนันท์  บูรณะกิติ อาจารย์ประจำ ดูข้อมูล
14 นางสาว  โยษิตา  จรัสรัตนไพบูลย์ พยาบาลวิชาชีพ ดูข้อมูล
15 นางสาว  สุทธิดา  อ่อนละออ อาจารย์ประจำ ดูข้อมูล
16 นางสาว  รัชนิตา  เขียนโพธิ์ อาจารย์ประจำ ดูข้อมูล
17 นางสาว  เสาวลักษณ์  หงษาไช อาจารย์ประจำ ดูข้อมูล
18 นางสาว  กชพร  พงษ์แต้ อาจารย์ประจำ ดูข้อมูล
19 นาง  เบญจวรรณ  นันทะไสย อาจารย์ประจำ ดูข้อมูล
20 นางสาว  เจษฎาภรณ์  อิกำเหนิด อาจารย์ประจำ ดูข้อมูล
21 ด็อกเตอร์  เชษฐา  แก้วพรม รองผู้อำนวยการด้านวิจัยและบริการวิชาการ ดูข้อมูล
22 นาง  รัตน์ชรีญาภรณ์  ฤทธิศาสตร์ - ดูข้อมูล
23 นาง  สายฝน  อินศรีชื่น - ดูข้อมูล
24 นางสาว  ปริมล  หงษ์ศรี - ดูข้อมูล
25 นางสาว  สุภาพร  วัฒนา - ดูข้อมูล
26 นางสาว  กัลยาณี  โนอินทร์ - ดูข้อมูล
27 นางสาว  แสงอรุณ  ใจวงศ์ผาบ - ดูข้อมูล
28 นางสาว  ธิดาเทพ  เลียบโลก - ดูข้อมูล
29 นางสาว  นาฏฤดี  ศรีบุตรตา - ดูข้อมูล
30 นางสาว  กมลรัตน์  วิศววงศ์พันธ์ อาจารย์พิเศษ ดูข้อมูล
31 นางสาว  ศรีแพร  เข็มวิชัย - ดูข้อมูล
32 นางสาว  เครือกานต์  ดีบัวใหญ่ - ดูข้อมูล
33 นางสาว  ชนิตรา  จำปาแก้ว - ดูข้อมูล
34 นางสาว  ณิชภัทร  วงค์ยะ - ดูข้อมูล
35 นาย  ณัฐวุฒิ  บุญสนธิ - ดูข้อมูล
36 นางสาว  วันทกานต์  จุ่มแปง - ดูข้อมูล
 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.6867 seconds 6.46MB |